Договір публічної оферти

ФОП Білецька Юлія Олександрівна, що діє на підставі свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, іменований надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, іменована надалі «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець в порядку та на умовах визначених даним Договором зобов’язується надати Студентові послуги спрямовані на підвищення його рівня володіння іноземною мовою, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги.
1.2. Студентом за цим Договором може бути як сам Замовник або особа, вказана Замовником в запиті.
1.3. Послуги, що надаються за цим Договором, включають комплекс спеціальних занять та материалів спрямованих на покращення Студентом рівня володіння іноземною мовою.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
2.2. Замовлення послуг з вивчення іноземної мови відбувається шляхом направлення Замовником Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв’язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця.
2.3. Одночасно з надсиланням запиту на надання послуг Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».
2.4. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов’язково мають погодити наступне:
• прізвище, ім’я Замовника/особи, в інтересах якої діє замовник
• обрана програма навчання та навчальні матеріали
• порядок оплати (повна/часткова, готівкова/безготівкова)

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ
3.1. Специфікація програми (назва курсу, кількість годин, тривалість заняття), за якою надаються послуги, зазначається в рахунку-фактурі або в Заявці.
3.2. Послуги надаються в онлайн/віртуальному форматі, матеріали надсилаються поштою.
3.3. Вартість навчальних матеріалів не входить у вартість навчання.
3.4. Тривалість продукту та інших послуг:

Групові заняття
1. Кількість занять на тиждень визначається розкладом. Заняття починаються згідно із затвердженим розкладом.
2. У разі пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.
3. Пропущені заняття не відпрацьовуються.
Індивідуальні заняття
1. При обранні програми індивідуального навчання Студент має узгодити індивідуальний графік занять
2. Студенти, які пропустили своє індивідуальне заняття з поважних причин, можуть узгодити зміну часу проведення пропущеного заняття (відмінити/перенести) не пізніше 20 години дня, що передує дню запланованого проведення заняття або за 4 години до початку заняття, яке заплановане після 13-ої години, проінформувавши про це адміністратора Виконавця. У всіх інших випадках заняття вважається проведеним.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов’язується:
1. Провести тестування Замовника перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування поінформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння іноземною мовою та надати йому відповідні програми, розклад навчання та все необхідне для отримання послуг відповідно до п. 1.1.
2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття із Замовником.
3. Видати на прохання Замовника, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат), за умови присутності Замовником на більше 80% занять.
4. Формувати навчальні групи у складі не більше 6 студентів.
4.2. Виконавець має право:
1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються
2. Відмовити в наданні послуг за договором у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги або порушення умов сплати за послуги.
3. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.
4. У будь-який момент відмовити Замовнику в надані послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги Виконавцю належно виконувати свої обов’язки, а Замовникам — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.
5. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.
6. На період надання Послуг змінювати викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання.
4.3. Замовник зобов’язується:
1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Правил школи під час перебування на заняттях.
4.4. Замовник має право:
1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення іноземної мови відповідно до положень цього Договору.
2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.
3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.
4. Замовник має право обрати зручний для нього варіант сплати послуг згідно запропонованих варіантів.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість послуг за умовами цього Договору зазначена в рахунку-фактурі, який сформовано згідно Заявки Замовника.
5.2. Послуги перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця або сплачуються онлайн.
5.3. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, що встановлені Виконавцем.
5.4. Замовник може обрати частковий спосіб оплати. В такому випадку Сторони встановлюють відповідний графік оплати послуг. Виконавець має право призупинити надання послуг за цим Договором у випадку прострочення Замовником строку внесення платежу згідно встановленого графіку.
5.5. Політика повернення коштів за навчання:
1. У разі якщо Замовник не може продовжувати навчання з непередбачуваних обставин (наприклад, виїзд до іншої країни на період більш ніж 2 тижні; вагомі медичні підстави, які потребують довготривалого лікування), Виконавець може прийняти рішення про повернення сплачених коштів або “заморозку” вже оплачених занять.
2. Кошти повертаються тим самим методом, яким Замовник сплатив за послуги.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові відповідно до умов цього Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов’язань відсувається в часі до моменту завершення дії таких обставин.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Цей Договір є договором публічної оферти в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.
9.2. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на сторінці https://ukraynacaogreniyorum.com в мережі Інтернет.
9.3. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.
9.4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Білецька Юлія Олександрівна
Ідентифікаційний код юридичної особи 3124910743
UA033052990000026002004931756
Платник єдиного податку, третя група. Не є платником ПДВ

Halka arz sözleşmesi

Biletska Yuliya, bir ticari kuruluşun tescil belgesine dayanarak hareket eden özel bir girişimci, bundan böyle “Yüklenici” olarak anılacaktır, bir yandan ve eylemleriyle bu Sözleşmeye katılma niyetini ifade eden herhangi bir kişi, bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır, diğer yandan, bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır, Ukrayna Medeni Kanunu’nun 633. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hususlarda işbu Kamu Sözleşmesini imzalamışlardır:

1. SÖZLEŞMENIN KONUSU
1.1. Yüklenici, bu Sözleşmede belirtilen usul ve şartlara uygun olarak Öğrenciye yabancı dil yeterlilik seviyesini geliştirmeyi amaçlayan hizmetler sunmayı ve Müşteri de bu hizmetleri kabul etmeyi ve ödemeyi taahhüt eder.

1.2. İşbu Sözleşme kapsamındaki Öğrenci, Müşteri veya Müşteri tarafından talepte belirtilen bir kişi olabilir.

1.3. Bu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler, Öğrencinin yabancı dil yeterlilik düzeyini geliştirmeyi amaçlayan bir dizi özel ders ve materyali içerir.

2. SÖZLEŞMENİN KABULÜ
2.1 Bu Sözleşme, Ukrayna Medeni Kanunu’nun 633. Maddesi anlamında bir Kamu Sözleşmesidir ve Yüklenicinin Müşteriden sipariş edilen Hizmetler için tam veya kısmi ödeme aldığı veya Sözleşmenin şartlarına uyma rızasını gösteren Sözleşmede öngörülen diğer eylemleri gerçekleştirdiği andan itibaren, Taraflar yazılı bir nüshayı imzalamadan, ayrıca imzalanmadan akdedilmiş sayılır.

2.2. Yabancı dil öğrenme hizmetleri için sipariş, Müşterinin ilgili talebi telefon veya Yüklenicinin resmi web sitesinde yayınlanan elektronik iletişim yoluyla Yükleniciye göndermesiyle yapılır.

2.3. Hizmet talebinin gönderilmesiyle eş zamanlı olarak, Müşteri, Yükleniciye, Ukrayna’nın “Kişisel Verilerin Korunması” Kanunu tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak kişisel verilerini toplama, işleme ve saklama hakkını verir.

2.4. Bir hizmet talebi işlenirken, Taraflar aşağıdakiler üzerinde mutabık kalacaktır:

– soyadı, Müşterinin/Çıkarları doğrultusunda hareket ettiği kişinin adı

– Seçilen eğitim programı ve eğitim materyalleri

– ödeme prosedürü (tam/kısmi, nakit/nakitsiz)

3. HİZMETLERİN TANIMI
3.1. Hizmetlerin sağlandığı programın özellikleri (ders adı, ders saati sayısı, ders süresi) faturada veya Başvuruda belirtilir.

3.2. Hizmetler çevrimiçi/sanal formatta sağlanır, materyaller posta yoluyla gönderilir.

3.3. Eğitim materyallerinin maliyeti eğitim ücretine dahil değildir.

3.4 Ürünün ve diğer hizmetlerin süresi:

Grup oturumları.

1. Haftalık ders sayısı program tarafından belirlenir. Dersler onaylanan programa göre başlar.

2. Öğrenci herhangi bir nedenle dersleri kaçırırsa, ödenen paralar iade edilmez.

3. Kaçırılan dersler telafi edilmez.

Bireysel dersler

1. Bireysel bir çalışma programı seçerken, Öğrenci bireysel bir ders programı üzerinde anlaşmalıdır

2. Geçerli nedenlerle bireysel derslerini kaçıran öğrenciler, kaçırdıkları dersin saatini, planlanan ders gününden önceki günün en geç 20 saatinde veya 13 saat sonra planlanan dersin başlamasından 4 saat önce Yüklenicinin yöneticisini bilgilendirerek değiştirmeyi (iptal/erteleme) kabul edebilirler. Diğer tüm durumlarda ders gerçekleşmiş sayılır.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Yüklenici aşağıdakileri taahhüt eder:

1. Hizmetlerin başlamasından önce Müşteriyi test etmek. Teste dayanarak, Müşteriyi yaklaşık yabancı dil yeterlilik seviyesi hakkında bilgilendirmek ve ona ilgili programları, eğitim programını ve madde 1.1 uyarınca hizmet almak için gerekli olan her şeyi sağlamak.

2. Dersleri Müşteri ile zamanında, programa ve takvime uygun olarak yürütmek.

3. Müşterinin derslerin %80’inden fazlasına katılması koşuluyla, eğitimin tamamını başarıyla tamamlayan Müşterinin talebi üzerine ilgili bir belge (sertifika) düzenlemek.

4. En fazla 6 öğrenciden oluşan çalışma grupları oluşturmak.

4.2 Yüklenici aşağıdaki haklara sahiptir:

1. Müşteriye talep edilen hizmetleri sağlamak için teknik yeterliliğin olmaması durumunda Sözleşmeyi imzalamayı veya Sözleşme kapsamında hizmet vermeyi reddetme

2. Müşterinin verilen hizmetler için Yükleniciye borcu olması veya hizmetler için ödeme koşullarını ihlal etmesi durumunda Sözleşme kapsamında hizmet vermeyi reddetmek.

3. Sözleşme şartlarının ihlali durumunda Müşteriye hizmet sunumunu sona erdirmek. İhlallerin tamamen ortadan kaldırılmasından sonra hizmet sunumuna devam edilecektir.

4. Eğitim sırasındaki davranışları Yüklenicinin görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmesine ve Müşterilerin bilgileri etkin bir şekilde algılamasına izin vermiyorsa, Müşteriye bu Sözleşmenin 1.1. maddesinde belirtilen hizmetleri vermeyi her zaman reddedebilir. Bu durumda, hizmetlerin sağlanması için Müşteri tarafından ödenen fonlar iade edilmeyecektir.

5. Müşteriye önceden bildirimde bulunarak eğitim gününü veya saatini değiştirmek.

6. Eğitim süresi ve eğitim günleri değiştirilmediği sürece, Müşteriye bildirimde bulunmaksızın Hizmetlerin sunulduğu dönem için öğretmeni değiştirmek.

4.3. Müşteri aşağıdakileri taahhüt eder:
1. Hizmetler için tam olarak ve Sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde ödeme yapmak.
2. Derslere katılırken Okul Kurallarına uymak/uyulmasını sağlamak.
4.4. Müşteri aşağıdaki haklara sahiptir:
1. Yüklenicinin Hizmetlerini bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak yabancı dil öğrenmek için kullanmak.
2. Yüklenici ile önceden anlaşarak eğitim günlerini veya saatlerini değiştirmek. Bu tür değişiklikler, Yüklenicinin bu tür değişiklikleri dikkate alarak hizmetleri sağlayabilmesi halinde kabul edilebilir.
3. Yüklenici, çalışma şekli ve sunulan Hizmetlerin listesi hakkında gerekli ve güvenilir bilgileri almak.
4. Müşteri, önerilen seçeneklere uygun olarak hizmetler için uygun bir ödeme seçeneği seçme hakkına sahiptir.

5. ÖDEME PROSEDÜRÜ
5.1. Bu Sözleşme hükümleri kapsamındaki hizmetlerin maliyeti, Müşterinin Başvurusuna uygun olarak oluşturulan faturada belirtilir.
5.2. Hizmetler, Yüklenicinin cari hesabına aktarılacak veya çevrimiçi olarak ödenecektir.
5.3. Ek ücretli hizmetler, Yüklenici tarafından belirlenen oranlara göre Müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.
5.4. Müşteri kısmi bir ödeme yöntemi seçebilir. Bu durumda, Taraflar uygun bir ödeme planı oluşturacaktır. Yüklenici, Müşteri tarafından belirlenen takvime uygun olarak ödeme yapılmasında gecikme olması halinde, bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanmasını askıya alma hakkına sahip olacaktır.
5.5. Öğrenim ücretleri için iade politikası:
1. Müşterinin öngörülemeyen durumlar nedeniyle (örneğin, 2 haftadan fazla süreyle başka bir ülkeye seyahat etmek; uzun süreli tedavi gerektiren geçerli tıbbi nedenler) eğitime devam edememesi halinde, Yüklenici ödenen fonları iade etmeye veya halihazırda ödenmiş olan dersleri dondurmaya karar verebilir.
2. Fonlar, Müşteri tarafından hizmetler için ödeme yapmak için kullanılan aynı yöntemle iade edilecektir.
6. TARAFLARIN SORUMLULUĞU
6.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri veya uygunsuz bir şekilde yerine getirmeleri durumunda, Ukrayna’nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak sorumlu olacaklardır.
6.2. Yüklenici, yalnızca bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak Müşteriye doğrudan sağlanan hizmetlerin kapsamından sorumlu olacaktır.

7. MÜCBİR SEBEP HALLERİ
7.1. Mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, yükümlülüklerin yerine getirilmesi bu durumların sona ermesine kadar ertelenecektir.

8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
8.1 Bu Sözleşme imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girecek ve taraflar yükümlülüklerini yerine getirene kadar geçerli olacaktır.

9. DİĞER HÜKÜM VE KOŞULLAR
9.1 Bu Anlaşma, Ukrayna Medeni Kanunu’nun 633. Maddesi anlamında bir halka arz anlaşmasıdır.
9.2. Yüklenici, Sözleşmenin yeni bir versiyonunu internette https://ukraynacaogreniyorum.com sayfasında yayınlayarak Sözleşmeyi değiştirme ve tamamlama hakkına sahip olacaktır.
9.3. Yüklenici, bu Sözleşme kapsamındaki görevlerini yerine getirmek için üçüncü tarafları görevlendirebilir.
9.4. Sözleşmenin yeni versiyonu, Yüklenici tarafından onaylandığı tarihten 3 (üç) gün sonra Taraflar için yürürlüğe girecektir.

10. YÜKLENİCİNİN BİLGİLERİ
Biletska Yuliya, Sahıs Şirkeri
Tüzel kişiliğin kimlik kodu 3124910743
UA033052990000026002004931756
Tek vergi mükellefi, üçüncü grup. KDV mükellefi değil